Điều khoản sử dụng

Thông báo

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Vietnam Racing Club. Bằng cách truy cập vào trang web này, Quý khách đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Trong trường hợp vi phạm các quy tắc và các quy định, các Vietnam Racing Club có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục có sẵn của pháp luật và công bằng đối với những vi phạm. Các điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho tất cả các truy cập trang web này, cả bây giờ và trong tương lai. Vietnam Racing Club có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng theo thời gian tùy ý. Do đó Quý khách nên đọc trang này cẩn thận mỗi khi truy cập trang web này.

Sử dụng Tài Liệu

Nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, minh họa, ảnh nghệ thuật, video, âm thanh, tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các tài liệu khác, được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Bạn không thể bán hoặc sửa đổi tài liệu hoặc sao lại, trưng bày, công khai thực hiện, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu trong bất kỳ cách nào đối với bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Vietnam Racing Club.

Không bảo đảm

Tài Liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên Trang Web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Vietnam Racing Club không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của Tài Liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài Liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với Trang Web này và Tài Liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

Các liên kết

Trang Web này có thể có các liên kết tới các Trang Web được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Vietnam Racing Club). Vietnam Racing Club từ bỏ trách nhiệm đối với bất cứ thông tin, tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có liên kết với Trang web này. Đối với đường dẫn liên kết tới trang web của bên thứ ba, Vietnam Racing Club không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào tại các trang web đó. Vietnam Racing Club cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc quảng cáo tại các Trang Web đó. Các bên thứ ba đó có thể có các chính sách bảo mật khác với Vietnam Racing Club, và các Trang Web của bên thứ ba có thể có tính bảo mật thấp hơn Trang Web này.

Sử dụng

Trang Web này không nhằm phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại bất kỳ vùng lãnh thổ hay quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó là trái với pháp luật địa phương.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

Videos
Xem thêm
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 10
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:39
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 09
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:23
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 08
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:07
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 07
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 20:51

Kết quả
Đua chó

Xem chi tiết

Xem đua chó
vào tối thứ 7 hàng tuần

Xem lịch đua